Katı Atık Hizmetleri

KATI ATIK HİZMETLERİ

 

Piramit Mühendislik kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak katı atık bertaraf ve depolama projelerine mühendislik ve müşavirlik çözümleri sunmaktadır. Topografik, jeolojik etütler ve uygulama projelerinin hazırlanması noktasında ayrıntılı bilgi için proje koordinatörlerimiz şirketinize/kurumunuza özel sunum yapmaktan memnuniyet duyacaklardır.

 

Katı Atık ve Bertaraf Tesislerinin Kurulması için Gerekli Mevzuat

Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin sorumluluğu kapsamında yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenler, ürünlerinin faydalı kullanım ömrü sonucunda oluşan atıklarının toplanması, taşınması, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli harcamalarının karşılanması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın koordinasyonunda bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz birlikler oluştururlar. Bu kapsamda yükümlülük getirilen kurum ve kuruluşların sorumluluklarının bu birliklere devrine ilişkin usûl ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ nin amacı; […] her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir. […] Bu Yönetmelik, meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Faaliyetlerinde değişiklik yapmayı ve/veya tesislerini büyütmeyi plânlayan gerçek ve tüzel kişiler yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde atıklarını arıtma veya bertaraf etme yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

 

REFERANSLARIMIZ

 

PROJE ADI

İŞVEREN

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Troas Katı Atık Birliği (Ayvacık-Bayramiç-Ezine-Geyikli-Gülpınar-Mahmudiye-Bozcaada-Küçükkuyu) (Çanakkale) Katı Atık Bertaraf Tesisi Kesin Projesi

İller Bankası

04.09.2014

30.04.2015

Ortaca (Muğla) Katı Atık Depolama Tesisi

Çevre Bakanlığı

14.09.2010

06.12.2010

Foça (İzmir) Katı Atık Depolama Tesisi Projesi

Çevre Bakanlığı

04.09.2009

24.11.2009

Beypazarı ( Ankara) Katı Atık Depolama Tesisi Projesi

İller Bankası

17.04.2008

18.05.2009